Präfixliste

Präfix: schâch
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: slëck
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix:
Insg.: 1 Lemmata (39 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (12x)
 1 => 1x   (3)
 2 => 1x   (4)
 4a => 1x   (2)
 5 => 1x   (3)
III (1200-1250) 1x   (4x)
 0 => 1x   (1)
 1 => 1x   (2)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (13x)
 4a => 1x   (2)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (10)
V (1300-1350) 1x   (10x)
 6 => 1x   (10)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (5x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (13x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (10x)
Grafische Varianten

Präfix: salm
Insg.: 2 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: rehte
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: rât
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: rëht
Insg.: 2 Lemmata (6 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 2x   (6x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 2x   (3)
 5 => 1x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
Grafische Varianten

Präfix: sus
Insg.: 2 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: sæl(e)de
Insg.: 1 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (2x)
 4b => 1x   (2)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (2x)
Grafische Varianten

Präfix: un
Insg.: 10 Lemmata (26 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 3x   (4x)
 1 => 2x   (3)
 2 => 1x   (1)
III (1200-1250) 4x   (10x)
 0 => 2x   (5)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
 3 => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (5x)
 2 => 3x   (5)
V (1300-1350) 5x   (6x)
 2 => 2x   (2)
 4b => 1x   (2)
 5 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    3x   (6x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (4x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    4x   (9x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (3x)
Grafische Varianten
Variante: un Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 2x   (3x)
 1 => 2x   (3)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: vn Insg.: 6 Lem. (16 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (5x)
 0 => 1x   (4)
 1 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (5x)
 2 => 3x   (5)
V (1300-1350) 5x   (5x)
 2 => 2x   (2)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    1x   (4x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (8x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: v Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: vm Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: u\on Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: v\- Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: um Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)

Präfix: under
Insg.: 30 Lemmata (83 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (4x)
 0 => 2x   (4)
II (1150-1200) 6x   (11x)
 1 => 5x   (7)
 4b => 2x   (3)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 12x   (17x)
 0 => 6x   (7)
 1 => 2x   (2)
 3 => 2x   (3)
 4a => 1x   (1)
 5 => 4x   (4)
IV (1250-1300) 11x   (24x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 3x   (3)
 3 => 3x   (7)
 4a => 1x   (1)
 4b => 5x   (5)
 5 => 4x   (7)
V (1300-1350) 13x   (27x)
 1 => 1x   (4)
 2 => 5x   (5)
 3 => 3x   (6)
 4a => 5x   (7)
 4b => 4x   (4)
 6 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    8x   (11x)
1 Oberdt: Bair. |    6x   (14x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    8x   (8x)
3 Oberdt: Alem|    5x   (16x)
4a Westmdt: Mitfränk |    6x   (9x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    8x   (12x)
5 Östl. Mitteldt|    7x   (12x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten
Variante: unter Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 1 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
Variante: under Insg.: 7 Lem. (14 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (3x)
 0 => 1x   (3)
II (1150-1200) 2x   (4x)
 1 => 2x   (4)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 1 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 4x   (4x)
 4a => 3x   (3)
 4b => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (3x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (5x)
4a Westmdt: Mitfränk |    4x   (5x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: Unter Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: vnd' Insg.: 10 Lem. (16 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 9x   (14x)
 1 => 1x   (4)
 2 => 5x   (5)
 3 => 1x   (1)
 4a => 2x   (2)
 4b => 1x   (1)
 6 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (4x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    5x   (5x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: vndir Insg.: 2 Lem. (9 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (7x)
 3 => 2x   (4)
 5 => 1x   (3)
3 Oberdt: Alem|    2x   (5x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (4x)
Variante: und_er Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: undir Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 4x   (4x)
 3 => 1x   (1)
 5 => 3x   (3)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (3x)
Variante: vnder Insg.: 19 Lem. (30 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 6x   (7x)
 0 => 6x   (7)
IV (1250-1300) 10x   (15x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 3x   (3)
 3 => 2x   (3)
 4b => 5x   (5)
 5 => 2x   (3)
V (1300-1350) 5x   (8x)
 3 => 3x   (4)
 4a => 2x   (2)
 4b => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    6x   (7x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    4x   (7x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    6x   (7x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (3x)
Variante: Vnder Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: únter Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: und#er Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: und' Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 4b => 2x   (2)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
Variante: Vndir Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)

Präfix: umbe
Insg.: 35 Lemmata (97 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 5x   (7x)
 0 => 5x   (7)
II (1150-1200) 12x   (26x)
 1 => 5x   (10)
 2 => 1x   (2)
 3 => 5x   (5)
 4a => 1x   (1)
 4b => 5x   (7)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 14x   (29x)
 0 => 2x   (5)
 1 => 3x   (5)
 2 => 1x   (1)
 3 => 5x   (8)
 4a => 3x   (7)
 5 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 10x   (14x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 2x   (2)
 4a => 3x   (6)
 4b => 3x   (3)
 5 => 2x   (2)
V (1300-1350) 10x   (21x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4a => 2x   (4)
 4b => 2x   (8)
 5 => 4x   (5)
 6 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    7x   (12x)
1 Oberdt: Bair. |    10x   (17x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    11x   (16x)
4a Westmdt: Mitfränk |    7x   (18x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    8x   (18x)
5 Östl. Mitteldt|    8x   (11x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (2x)
Grafische Varianten
Variante: umbe Insg.: 17 Lem. (45 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (4x)
 0 => 2x   (4)
II (1150-1200) 9x   (19x)
 1 => 4x   (8)
 2 => 1x   (2)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 5x   (7)
III (1200-1250) 9x   (16x)
 1 => 3x   (5)
 2 => 1x   (1)
 3 => 4x   (6)
 4a => 2x   (4)
IV (1250-1300) 2x   (5x)
 4a => 2x   (5)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (4x)
1 Oberdt: Bair. |    7x   (13x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    5x   (7x)
4a Westmdt: Mitfränk |    5x   (11x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    5x   (7x)
Variante: vmbe Insg.: 14 Lem. (32 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 5x   (5x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 4x   (4)
III (1200-1250) 3x   (10x)
 0 => 2x   (5)
 3 => 1x   (2)
 4a => 1x   (3)
IV (1250-1300) 7x   (7x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 2x   (2)
 4a => 1x   (1)
 4b => 3x   (3)
V (1300-1350) 3x   (10x)
 4a => 2x   (3)
 4b => 1x   (7)
0 Oberdeutsch |    2x   (5x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    7x   (8x)
4a Westmdt: Mitfränk |    4x   (7x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (10x)
Variante: vmme Insg.: 6 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (2x)
 5 => 2x   (2)
V (1300-1350) 4x   (5x)
 5 => 4x   (5)
5 Östl. Mitteldt|    6x   (8x)
Variante: vmb Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 3x   (3x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 6 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: úmme Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: umme Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: úmbe Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: um be Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: um(=)be Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: v\omme Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: v\embe Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)

Präfix: ûf_P
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten
Variante: auf Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)

Präfix: tage
Insg.: 2 Lemmata (7 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (5x)
 3 => 1x   (2)
 5 => 1x   (3)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (4x)
Grafische Varianten

Präfix: ûf
Insg.: 95 Lemmata (558 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 11x   (31x)
 0 => 11x   (31)
II (1150-1200) 19x   (86x)
 1 => 12x   (38)
 2 => 3x   (7)
 3 => 9x   (16)
 4a => 3x   (4)
 4b => 4x   (13)
 5 => 4x   (8)
III (1200-1250) 42x   (108x)
 0 => 15x   (17)
 1 => 15x   (32)
 2 => 3x   (7)
 3 => 11x   (21)
 4a => 5x   (8)
 5 => 12x   (23)
IV (1250-1300) 33x   (72x)
 1 => 8x   (16)
 2 => 7x   (7)
 3 => 6x   (7)
 4a => 4x   (7)
 4b => 10x   (19)
 5 => 9x   (16)
V (1300-1350) 55x   (261x)
 1 => 13x   (35)
 2 => 7x   (17)
 3 => 13x   (40)
 4a => 14x   (29)
 4b => 17x   (78)
 5 => 10x   (30)
 6 => 17x   (32)
0 Oberdeutsch |    24x   (48x)
1 Oberdt: Bair. |    35x   (121x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    17x   (38x)
3 Oberdt: Alem|    28x   (84x)
4a Westmdt: Mitfränk |    20x   (48x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    20x   (110x)
5 Östl. Mitteldt|    27x   (77x)
6 Oberdt: Ostfränk |    17x   (32x)
Grafische Varianten
Variante: ûf Insg.: 14 Lem. (39 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 7x   (21x)
 0 => 7x   (21)
II (1150-1200) 3x   (5x)
 2 => 3x   (5)
III (1200-1250) 3x   (3x)
 1 => 3x   (3)
V (1300-1350) 4x   (10x)
 4a => 4x   (10)
0 Oberdeutsch |    7x   (21x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (5x)
4a Westmdt: Mitfränk |    4x   (10x)
Variante: uf Insg.: 33 Lem. (137 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 5x   (9x)
 0 => 5x   (9)
II (1150-1200) 13x   (44x)
 1 => 8x   (19)
 2 => 1x   (1)
 3 => 4x   (5)
 4a => 1x   (1)
 4b => 4x   (13)
 5 => 4x   (5)
III (1200-1250) 17x   (29x)
 1 => 4x   (6)
 3 => 8x   (12)
 5 => 10x   (11)
IV (1250-1300) 5x   (11x)
 5 => 5x   (11)
V (1300-1350) 14x   (44x)
 3 => 1x   (1)
 4b => 11x   (20)
 5 => 6x   (23)
0 Oberdeutsch |    5x   (9x)
1 Oberdt: Bair. |    11x   (25x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    11x   (18x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    12x   (33x)
5 Östl. Mitteldt|    19x   (50x)
Variante: o\vf Insg.: 11 Lem. (19 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 7x   (13x)
 1 => 7x   (13)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 4x   (5x)
 1 => 4x   (5)
1 Oberdt: Bair. |    11x   (18x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: auf Insg.: 17 Lem. (47 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 17x   (47x)
 1 => 6x   (24)
 6 => 13x   (23)
1 Oberdt: Bair. |    6x   (24x)
6 Oberdt: Ostfränk |    13x   (23x)
Variante: vf Insg.: 56 Lem. (178 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 7x   (11x)
 3 => 7x   (11)
III (1200-1250) 20x   (42x)
 0 => 9x   (9)
 1 => 12x   (23)
 3 => 5x   (9)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 22x   (42x)
 1 => 3x   (8)
 2 => 7x   (7)
 3 => 6x   (7)
 4b => 8x   (15)
 5 => 5x   (5)
V (1300-1350) 31x   (83x)
 1 => 8x   (10)
 2 => 7x   (17)
 3 => 13x   (35)
 4b => 5x   (7)
 5 => 3x   (6)
 6 => 5x   (8)
0 Oberdeutsch |    9x   (9x)
1 Oberdt: Bair. |    18x   (41x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    13x   (24x)
3 Oberdt: Alem|    23x   (62x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    12x   (22x)
5 Östl. Mitteldt|    9x   (12x)
6 Oberdt: Ostfränk |    5x   (8x)
Variante: v\^f Insg.: 7 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
III (1200-1250) 6x   (7x)
 0 => 6x   (7)
0 Oberdeutsch |    6x   (7x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: v\of Insg.: 5 Lem. (14 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 1 => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
III (1200-1250) 3x   (9x)
 5 => 3x   (9)
IV (1250-1300) 2x   (2x)
 1 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (11x)
Variante: up Insg.: 6 Lem. (13 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 4a => 2x   (3)
III (1200-1250) 4x   (7x)
 4a => 4x   (7)
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 4a => 2x   (3)
4a Westmdt: Mitfränk |    6x   (13x)
Variante: u\of Insg.: 5 Lem. (10 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 1 => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 5x   (8x)
 2 => 3x   (6)
 5 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (6x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (3x)
Variante: off Insg.: 7 Lem. (13 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 7x   (13x)
 4b => 7x   (13)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    7x   (13x)
Variante: vp Insg.: 15 Lem. (24 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (4x)
 4a => 2x   (4)
V (1300-1350) 13x   (19x)
 4a => 13x   (19)
4a Westmdt: Mitfränk |    15x   (24x)
Variante: Vf Insg.: 8 Lem. (12 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 4x   (4x)
 4b => 4x   (4)
V (1300-1350) 5x   (6x)
 3 => 3x   (4)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    4x   (5x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: vff Insg.: 2 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 2x   (3x)
 4b => 2x   (3)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (3x)
Variante: Uf Insg.: 1 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (3x)
 1 => 1x   (3)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (3x)
Variante: v%of Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: uff Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: of Insg.: 3 Lem. (33 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 3x   (33x)
 4b => 3x   (33)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (33x)
Variante: V\^f Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: avf Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: aûf Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)

Präfix: rade
Insg.: 1 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (2x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: oft
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: nâch
Insg.: 16 Lemmata (58 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 4x   (5x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 4x   (4)
III (1200-1250) 5x   (12x)
 0 => 3x   (3)
 1 => 2x   (8)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 11x   (24x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 5x   (9)
 3 => 5x   (8)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (4)
V (1300-1350) 5x   (16x)
 2 => 2x   (2)
 3 => 2x   (2)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (7)
 5 => 1x   (1)
 6 => 2x   (3)
0 Oberdeutsch |    4x   (4x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (10x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    6x   (11x)
3 Oberdt: Alem|    8x   (15x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (8x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (5x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (3x)
Grafische Varianten
Variante: nah Insg.: 3 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (2x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: nach Insg.: 12 Lem. (42 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 4x   (4x)
 3 => 4x   (4)
III (1200-1250) 5x   (11x)
 0 => 3x   (3)
 1 => 2x   (8)
IV (1250-1300) 8x   (20x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 5x   (9)
 3 => 3x   (6)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (3)
V (1300-1350) 4x   (7x)
 2 => 2x   (2)
 4b => 1x   (2)
 5 => 1x   (1)
 6 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    3x   (3x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (9x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    6x   (11x)
3 Oberdt: Alem|    5x   (10x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (4x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (2x)
Variante: nachc Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: na Insg.: 3 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (7x)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (5)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (5x)
Variante: noch Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: nâh Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: nâch Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)

Präfix: nâch_p
Insg.: 1 Lemmata (42 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (42x)
 3 => 1x   (42)
3 Oberdt: Alem|    1x   (42x)
Grafische Varianten

Präfix: muot
Insg.: 2 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: mit(e)
Insg.: 12 Lemmata (23 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 2x   (2x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 3x   (4x)
 0 => 2x   (2)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 5x   (9x)
 4a => 1x   (2)
 4b => 2x   (3)
 5 => 2x   (4)
V (1300-1350) 6x   (7x)
 1 => 1x   (1)
 5 => 3x   (3)
 6 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    3x   (3x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (7x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Grafische Varianten
Variante: mit Insg.: 5 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (2x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
V (1300-1350) 3x   (4x)
 1 => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
 6 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (2x)
Variante: mite Insg.: 7 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 5 => 2x   (3)
V (1300-1350) 2x   (2x)
 5 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (5x)
Variante: mide Insg.: 3 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 3x   (5x)
 4a => 1x   (2)
 4b => 2x   (3)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (3x)
Variante: mi\.t Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: mieti Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)

Präfix: milte
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: misse
Insg.: 18 Lemmata (56 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (3x)
 0 => 2x   (3)
II (1150-1200) 7x   (8x)
 1 => 3x   (4)
 3 => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
III (1200-1250) 12x   (23x)
 0 => 3x   (5)
 1 => 2x   (2)
 2 => 1x   (1)
 3 => 3x   (9)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 4x   (4)
IV (1250-1300) 7x   (10x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 4x   (5)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
V (1300-1350) 3x   (12x)
 2 => 1x   (2)
 3 => 2x   (2)
 4a => 2x   (2)
 4b => 1x   (6)
0 Oberdeutsch |    5x   (8x)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (6x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    6x   (17x)
4a Westmdt: Mitfränk |    3x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (9x)
5 Östl. Mitteldt|    7x   (8x)
Grafische Varianten
Variante: mi$$e Insg.: 16 Lem. (46 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 6x   (7x)
 1 => 3x   (4)
 3 => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 11x   (22x)
 0 => 3x   (5)
 1 => 2x   (2)
 2 => 1x   (1)
 3 => 3x   (9)
 4a => 1x   (1)
 5 => 4x   (4)
IV (1250-1300) 4x   (5x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 2x   (2)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (10x)
 2 => 1x   (2)
 3 => 2x   (2)
 4b => 1x   (6)
0 Oberdeutsch |    5x   (7x)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (6x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    4x   (14x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (8x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (6x)
Variante: mí$$e Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (4x)
 3 => 2x   (3)
 5 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: myz Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: misse Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: mi$(=)$e Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: mi$ Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: mi$$i Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)

Präfix: nâhe
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: nider(e)
Insg.: 43 Lemmata (114 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 3x   (3x)
 0 => 3x   (3)
II (1150-1200) 12x   (24x)
 1 => 9x   (12)
 3 => 4x   (7)
 4b => 2x   (2)
 5 => 2x   (3)
III (1200-1250) 14x   (20x)
 0 => 10x   (12)
 1 => 3x   (4)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 16x   (25x)
 1 => 7x   (8)
 2 => 2x   (4)
 3 => 2x   (2)
 4a => 1x   (1)
 4b => 5x   (5)
 5 => 3x   (5)
V (1300-1350) 20x   (42x)
 1 => 3x   (5)
 2 => 1x   (1)
 3 => 3x   (4)
 4a => 4x   (7)
 4b => 6x   (9)
 5 => 8x   (11)
 6 => 5x   (5)
0 Oberdeutsch |    12x   (15x)
1 Oberdt: Bair. |    20x   (29x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (5x)
3 Oberdt: Alem|    8x   (14x)
4a Westmdt: Mitfränk |    5x   (9x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    9x   (16x)
5 Östl. Mitteldt|    10x   (21x)
6 Oberdt: Ostfränk |    5x   (5x)
Grafische Varianten

Präfix: ôd
Insg.: 3 Lemmata (15 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 2x   (10x)
 4b => 2x   (10)
V (1300-1350) 2x   (5x)
 4a => 1x   (1)
 4b => 2x   (4)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (14x)
Grafische Varianten

Präfix: offen
Insg.: 2 Lemmata (9 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (3x)
 4b => 1x   (3)
V (1300-1350) 1x   (4x)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (2)
 6 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (4x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: oben
Insg.: 2 Lemmata (3 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 2x   (3x)
 2 => 2x   (3)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (3x)
Grafische Varianten

Präfix: obe
Insg.: 3 Lemmata (4 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 2 => 2x   (2)
 4b => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: niuwe
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: nôt
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: under_p
Insg.: 2 Lemmata (28 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 1x   (5x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 1x   (2)
 4a => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (13x)
 0 => 1x   (5)
 1 => 1x   (3)
 2 => 1x   (1)
 4a => 1x   (4)
IV (1250-1300) 1x   (9x)
 1 => 1x   (3)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (4)
 5 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (6x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (7x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (3x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (9x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
Grafische Varianten
Variante: unter Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)

Präfix: un_p
Insg.: 148 Lemmata (252 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 16x   (22x)
 0 => 16x   (22)
II (1150-1200) 14x   (14x)
 1 => 4x   (4)
 2 => 1x   (1)
 3 => 5x   (5)
 4a => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 48x   (66x)
 0 => 25x   (29)
 1 => 9x   (9)
 2 => 4x   (10)
 3 => 11x   (13)
 4a => 1x   (1)
 5 => 3x   (4)
IV (1250-1300) 62x   (83x)
 1 => 7x   (13)
 2 => 15x   (19)
 3 => 15x   (16)
 4a => 5x   (5)
 4b => 3x   (3)
 5 => 21x   (27)
V (1300-1350) 46x   (67x)
 1 => 8x   (20)
 2 => 7x   (7)
 3 => 9x   (10)
 4a => 3x   (4)
 4b => 9x   (11)
 5 => 5x   (5)
 6 => 8x   (10)
0 Oberdeutsch |    40x   (51x)
1 Oberdt: Bair. |    27x   (46x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    26x   (37x)
3 Oberdt: Alem|    39x   (44x)
4a Westmdt: Mitfränk |    10x   (12x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    12x   (14x)
5 Östl. Mitteldt|    29x   (37x)
6 Oberdt: Ostfränk |    8x   (10x)
Grafische Varianten
Variante: un Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
Variante: v\- Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)

Präfix: wind
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: wol(e)
Insg.: 11 Lemmata (40 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 3x   (15x)
 1 => 2x   (14)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 3x   (11x)
 0 => 1x   (6)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 5 => 1x   (3)
IV (1250-1300) 2x   (4x)
 2 => 2x   (3)
 3 => 1x   (1)
V (1300-1350) 4x   (9x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (2)
 5 => 1x   (3)
 6 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (7x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (15x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (6x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (2x)
Grafische Varianten

Präfix: wille
Insg.: 1 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (2x)
 5 => 1x   (2)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
Grafische Varianten

Präfix: wiè
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: wèine
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: wider(e)
Insg.: 59 Lemmata (255 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 6x   (11x)
 0 => 6x   (11)
II (1150-1200) 21x   (47x)
 1 => 9x   (14)
 2 => 2x   (2)
 3 => 10x   (15)
 4a => 1x   (1)
 4b => 4x   (5)
 5 => 8x   (10)
III (1200-1250) 28x   (58x)
 0 => 17x   (23)
 1 => 10x   (16)
 2 => 4x   (5)
 3 => 5x   (5)
 4a => 2x   (2)
 5 => 7x   (7)
IV (1250-1300) 23x   (67x)
 1 => 10x   (15)
 2 => 5x   (8)
 3 => 8x   (20)
 4a => 6x   (10)
 4b => 7x   (8)
 5 => 4x   (6)
V (1300-1350) 27x   (72x)
 1 => 7x   (15)
 2 => 5x   (10)
 3 => 4x   (9)
 4a => 5x   (8)
 4b => 7x   (7)
 5 => 12x   (19)
 6 => 2x   (4)
0 Oberdeutsch |    20x   (34x)
1 Oberdt: Bair. |    27x   (60x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    10x   (25x)
3 Oberdt: Alem|    19x   (49x)
4a Westmdt: Mitfränk |    9x   (21x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    14x   (20x)
5 Östl. Mitteldt|    20x   (42x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (4x)
Grafische Varianten
Variante: wider Insg.: 40 Lem. (120 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 14x   (22x)
 1 => 8x   (13)
 2 => 2x   (2)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 4x   (4)
III (1200-1250) 22x   (42x)
 0 => 11x   (17)
 1 => 9x   (14)
 2 => 4x   (5)
 3 => 2x   (2)
 4a => 1x   (1)
 5 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 15x   (25x)
 1 => 6x   (6)
 2 => 4x   (5)
 3 => 1x   (1)
 4a => 2x   (3)
 4b => 7x   (8)
 5 => 2x   (2)
V (1300-1350) 14x   (30x)
 1 => 4x   (8)
 2 => 5x   (7)
 3 => 2x   (4)
 4a => 3x   (3)
 4b => 2x   (2)
 5 => 3x   (3)
 6 => 2x   (3)
0 Oberdeutsch |    12x   (18x)
1 Oberdt: Bair. |    21x   (41x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    10x   (19x)
3 Oberdt: Alem|    5x   (8x)
4a Westmdt: Mitfränk |    6x   (8x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    9x   (11x)
5 Östl. Mitteldt|    10x   (12x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (3x)
Variante: vvid' Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 4x   (4x)
 3 => 4x   (4)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
Variante: vvidir Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 3x   (3x)
 3 => 3x   (3)
3 Oberdt: Alem|    3x   (3x)
Variante: uuíder Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
Variante: uvídere Insg.: 1 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (4x)
 0 => 1x   (4)
0 Oberdeutsch |    1x   (4x)
Variante: uuídere Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
Variante: wid' Insg.: 22 Lem. (58 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 5x   (7x)
 3 => 1x   (1)
 4b => 4x   (4)
 5 => 2x   (2)
III (1200-1250) 4x   (4x)
 0 => 4x   (4)
IV (1250-1300) 9x   (15x)
 1 => 7x   (9)
 2 => 2x   (3)
 3 => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 16x   (32x)
 1 => 4x   (7)
 2 => 3x   (3)
 3 => 3x   (4)
 4b => 1x   (1)
 5 => 10x   (16)
 6 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    4x   (4x)
1 Oberdt: Bair. |    10x   (16x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (6x)
3 Oberdt: Alem|    5x   (7x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    4x   (5x)
5 Östl. Mitteldt|    10x   (19x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: vvid'e Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: vvider Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: widir Insg.: 13 Lem. (20 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 3x   (3x)
 3 => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 7x   (7x)
 3 => 3x   (3)
 5 => 4x   (4)
IV (1250-1300) 7x   (10x)
 3 => 5x   (7)
 5 => 2x   (3)
3 Oberdt: Alem|    9x   (12x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (8x)
Variante: wed' Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 2x   (2x)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: uuider Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: widder Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: weder Insg.: 5 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 4x   (4x)
 4a => 3x   (3)
 4b => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    4x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: wíd' Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 3x   (3x)
 3 => 3x   (3)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
Variante: widere Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 4x   (4x)
 1 => 1x   (1)
 5 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (3x)
Variante: wíder Insg.: 2 Lem. (7 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 2x   (7x)
 3 => 2x   (7)
3 Oberdt: Alem|    2x   (7x)
Variante: weider Insg.: 3 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 3x   (5x)
 4a => 3x   (5)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    3x   (6x)
Variante: widr Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
Variante: wid'e Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: wieder Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: wed'e Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: w\^ider Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: wid_er Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)

Präfix: übele
Insg.: 2 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 1 => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: über
Insg.: 51 Lemmata (174 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 11x   (15x)
 0 => 11x   (15)
II (1150-1200) 12x   (22x)
 1 => 10x   (15)
 2 => 1x   (2)
 3 => 1x   (2)
 4b => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 16x   (40x)
 0 => 5x   (9)
 1 => 6x   (7)
 2 => 4x   (5)
 3 => 3x   (4)
 4a => 3x   (12)
 5 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 16x   (41x)
 1 => 2x   (2)
 2 => 7x   (11)
 3 => 6x   (11)
 4a => 2x   (6)
 4b => 2x   (2)
 5 => 7x   (9)
V (1300-1350) 23x   (56x)
 1 => 5x   (12)
 2 => 4x   (10)
 3 => 2x   (5)
 4a => 4x   (12)
 4b => 4x   (4)
 5 => 5x   (5)
 6 => 7x   (8)
0 Oberdeutsch |    15x   (24x)
1 Oberdt: Bair. |    17x   (36x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    12x   (28x)
3 Oberdt: Alem|    8x   (22x)
4a Westmdt: Mitfränk |    8x   (30x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    7x   (8x)
5 Östl. Mitteldt|    14x   (18x)
6 Oberdt: Ostfränk |    7x   (8x)
Grafische Varianten
Variante: uber Insg.: 23 Lem. (36 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 11x   (14x)
 0 => 11x   (14)
II (1150-1200) 10x   (16x)
 1 => 10x   (15)
 2 => 1x   (1)
III (1200-1250) 3x   (3x)
 1 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 2x   (2x)
 2 => 2x   (2)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    11x   (14x)
1 Oberdt: Bair. |    13x   (18x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (3x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: veber Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 4x   (5x)
 1 => 4x   (5)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (5x)
Variante: vber Insg.: 18 Lem. (40 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 6x   (12x)
 0 => 4x   (8)
 1 => 3x   (4)
IV (1250-1300) 10x   (20x)
 1 => 2x   (2)
 2 => 5x   (8)
 3 => 3x   (5)
 4b => 2x   (2)
 5 => 3x   (3)
V (1300-1350) 6x   (8x)
 2 => 3x   (3)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
 6 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    4x   (8x)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (6x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    7x   (11x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (5x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (4x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Variante: vbir Insg.: 6 Lem. (13 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (2x)
 3 => 1x   (2)
III (1200-1250) 2x   (3x)
 3 => 2x   (3)
IV (1250-1300) 6x   (7x)
 3 => 2x   (2)
 5 => 4x   (5)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    3x   (7x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (5x)
Variante: ub' Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 4b => 2x   (2)
V (1300-1350) 2x   (2x)
 5 => 2x   (2)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: vb' Insg.: 9 Lem. (22 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (5x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 2x   (4)
V (1300-1350) 6x   (16x)
 1 => 2x   (7)
 2 => 1x   (5)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
 6 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (7x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (6x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: ube%r Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: ubir Insg.: 9 Lem. (11 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (2x)
 2 => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 7x   (8x)
 2 => 4x   (5)
 3 => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    5x   (6x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (4x)
Variante: v\iber Insg.: 1 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (3x)
 3 => 1x   (3)
3 Oberdt: Alem|    1x   (3x)
Variante: v\eber Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 4x   (5x)
 2 => 2x   (2)
 6 => 3x   (3)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Variante: v\ib' Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: vouer Insg.: 1 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (2x)
 4a => 1x   (2)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
Variante: ouer Insg.: 5 Lem. (11 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (2x)
 4a => 1x   (2)
V (1300-1350) 4x   (9x)
 4a => 4x   (9)
4a Westmdt: Mitfränk |    5x   (11x)
Variante: over Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: uuer Insg.: 2 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (4x)
 4a => 2x   (4)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (5x)
Variante: v\over Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (2x)
 4a => 2x   (2)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
Variante: v\obir Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: u\ouer Insg.: 2 Lem. (7 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (4x)
 4a => 1x   (4)
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 4a => 2x   (3)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (7x)
Variante: u\ober Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: vuer Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: v\ouer Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: vib' Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)

Präfix: zètèile
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: zuo
Insg.: 55 Lemmata (149 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (7x)
 0 => 2x   (7)
II (1150-1200) 18x   (30x)
 1 => 7x   (7)
 2 => 2x   (2)
 3 => 3x   (7)
 4a => 1x   (1)
 4b => 8x   (8)
 5 => 4x   (5)
III (1200-1250) 12x   (28x)
 0 => 2x   (3)
 1 => 4x   (7)
 2 => 5x   (7)
 3 => 3x   (6)
 4a => 1x   (1)
 5 => 4x   (4)
IV (1250-1300) 17x   (18x)
 1 => 4x   (4)
 2 => 4x   (4)
 3 => 1x   (1)
 4a => 2x   (2)
 4b => 4x   (4)
 5 => 2x   (3)
V (1300-1350) 30x   (66x)
 1 => 6x   (11)
 2 => 2x   (2)
 3 => 4x   (12)
 4a => 4x   (6)
 4b => 7x   (11)
 5 => 15x   (19)
 6 => 4x   (5)
0 Oberdeutsch |    4x   (10x)
1 Oberdt: Bair. |    20x   (29x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    11x   (15x)
3 Oberdt: Alem|    9x   (26x)
4a Westmdt: Mitfränk |    7x   (10x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    16x   (23x)
5 Östl. Mitteldt|    21x   (31x)
6 Oberdt: Ostfränk |    4x   (5x)
Grafische Varianten
Variante: zu\o Insg.: 9 Lem. (15 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 6x   (12x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 3x   (5)
 3 => 2x   (3)
 5 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (2x)
 5 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (5x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (5x)
Variante: zuo Insg.: 16 Lem. (31 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (5x)
 0 => 2x   (5)
II (1150-1200) 7x   (7x)
 1 => 7x   (7)
V (1300-1350) 7x   (19x)
 1 => 4x   (7)
 3 => 2x   (10)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (5x)
1 Oberdt: Bair. |    11x   (14x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (10x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: zu Insg.: 19 Lem. (33 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 10x   (11x)
 4b => 7x   (7)
 5 => 3x   (4)
III (1200-1250) 4x   (6x)
 1 => 2x   (3)
 2 => 2x   (2)
 4a => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (3x)
 1 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 9x   (13x)
 1 => 1x   (1)
 4b => 6x   (10)
 5 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (5x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    12x   (17x)
5 Östl. Mitteldt|    6x   (7x)
Variante: zv\o Insg.: 12 Lem. (17 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 3x   (3x)
 2 => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 4x   (6x)
 0 => 1x   (2)
 3 => 2x   (3)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 6x   (6x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 4x   (4)
 3 => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (2x)
 3 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    1x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    6x   (6x)
3 Oberdt: Alem|    4x   (6x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: zv Insg.: 10 Lem. (18 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 3 => 1x   (2)
 4b => 1x   (1)
III (1200-1250) 3x   (3x)
 1 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 6x   (7x)
 1 => 1x   (1)
 4b => 4x   (4)
 5 => 1x   (2)
V (1300-1350) 4x   (5x)
 6 => 4x   (5)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    5x   (5x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
6 Oberdt: Ostfränk |    4x   (5x)
Variante: zo Insg.: 3 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (3x)
 4a => 2x   (3)
4a Westmdt: Mitfränk |    3x   (4x)
Variante: zûo Insg.: 1 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (2x)
 0 => 1x   (2)
0 Oberdeutsch |    1x   (2x)
Variante: zo\v Insg.: 3 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 3x   (5x)
 3 => 3x   (5)
3 Oberdt: Alem|    3x   (5x)
Variante: tzu Insg.: 8 Lem. (10 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 8x   (10x)
 5 => 8x   (10)
5 Östl. Mitteldt|    8x   (10x)
Variante: zvo Insg.: 4 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
V (1300-1350) 3x   (5x)
 1 => 1x   (3)
 2 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (4x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
Variante: tzv Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 4x   (4x)
 5 => 4x   (4)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (4x)
Variante: zo\v ze Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: tzo Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: zome Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: zcu\o Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)

Präfix: zer
Insg.: 39 Lemmata (228 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 8x   (16x)
 0 => 8x   (16)
II (1150-1200) 21x   (82x)
 1 => 12x   (30)
 2 => 2x   (2)
 3 => 8x   (22)
 4a => 3x   (3)
 4b => 10x   (21)
 5 => 4x   (4)
III (1200-1250) 20x   (42x)
 0 => 9x   (10)
 1 => 4x   (6)
 2 => 3x   (4)
 3 => 8x   (11)
 4a => 1x   (1)
 5 => 6x   (10)
IV (1250-1300) 16x   (31x)
 1 => 2x   (2)
 2 => 7x   (9)
 3 => 5x   (9)
 4a => 3x   (6)
 4b => 2x   (3)
 5 => 2x   (2)
V (1300-1350) 16x   (57x)
 1 => 7x   (15)
 2 => 6x   (21)
 3 => 2x   (5)
 4a => 2x   (3)
 4b => 4x   (6)
 5 => 2x   (4)
 6 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    14x   (26x)
1 Oberdt: Bair. |    17x   (53x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    14x   (36x)
3 Oberdt: Alem|    16x   (47x)
4a Westmdt: Mitfränk |    8x   (13x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    13x   (30x)
5 Östl. Mitteldt|    11x   (20x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Grafische Varianten
Variante: ze Insg.: 24 Lem. (100 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 8x   (13x)
 0 => 8x   (13)
II (1150-1200) 15x   (49x)
 1 => 12x   (28)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 6x   (14)
 5 => 4x   (4)
III (1200-1250) 8x   (12x)
 0 => 2x   (2)
 1 => 4x   (5)
 2 => 2x   (3)
 3 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 9x   (12x)
 1 => 2x   (2)
 2 => 6x   (7)
 4a => 2x   (3)
V (1300-1350) 6x   (14x)
 1 => 2x   (10)
 4a => 1x   (1)
 6 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    8x   (15x)
1 Oberdt: Bair. |    15x   (45x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    9x   (11x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (3x)
4a Westmdt: Mitfränk |    3x   (5x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    6x   (14x)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (4x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Variante: zer Insg.: 18 Lem. (67 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 9x   (17x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
 3 => 8x   (15)
III (1200-1250) 9x   (12x)
 0 => 7x   (8)
 3 => 2x   (4)
IV (1250-1300) 3x   (6x)
 2 => 1x   (2)
 3 => 2x   (3)
 4b => 1x   (1)
V (1300-1350) 8x   (30x)
 1 => 5x   (5)
 2 => 5x   (20)
 3 => 2x   (5)
0 Oberdeutsch |    8x   (10x)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (6x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    6x   (23x)
3 Oberdt: Alem|    10x   (27x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: ce Insg.: 10 Lem. (17 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 4x   (5x)
 1 => 1x   (1)
 4a => 2x   (2)
 4b => 2x   (2)
III (1200-1250) 5x   (8x)
 4a => 1x   (1)
 5 => 4x   (7)
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 4a => 2x   (3)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    5x   (6x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (7x)
Variante: zir Insg.: 10 Lem. (17 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 5x   (9x)
 3 => 2x   (5)
 4b => 4x   (4)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 5x   (6x)
 3 => 5x   (6)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    7x   (12x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    4x   (4x)
Variante: zar Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: ze Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: zv Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 3x   (3x)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: zu Insg.: 3 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 3x   (6x)
 2 => 1x   (1)
 4b => 2x   (4)
 5 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (4x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: zu\o Insg.: 6 Lem. (7 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 3x   (3x)
 5 => 3x   (3)
V (1300-1350) 3x   (4x)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (3)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (6x)
Variante: zo Insg.: 1 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (2x)
 4a => 1x   (2)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
Variante: cir Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
III (1200-1250) 4x   (4x)
 3 => 4x   (4)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: zvr Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: zur Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)

Präfix: ze-samene
Insg.: 9 Lemmata (12 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 3x   (3x)
 1 => 3x   (3)
V (1300-1350) 7x   (9x)
 1 => 4x   (5)
 2 => 1x   (1)
 3 => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    7x   (8x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: über-èin
Insg.: 1 Lemmata (3 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (3x)
 4a => 1x   (3)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (3x)
Grafische Varianten

Präfix: über_p
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Grafische Varianten
Variante: uber Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)

Präfix:
Insg.: 2 Lemmata (14 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (13x)
 3 => 2x   (6)
 4a => 1x   (7)
3 Oberdt: Alem|    2x   (7x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (7x)
Grafische Varianten

Präfix: war(e)
Insg.: 1 Lemmata (3 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (3x)
 4a => 1x   (3)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (3x)
Grafische Varianten

Präfix: vinger
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: vol
Insg.: 27 Lemmata (117 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 12x   (20x)
 0 => 12x   (20)
II (1150-1200) 10x   (16x)
 1 => 4x   (4)
 3 => 3x   (4)
 4b => 2x   (2)
 5 => 3x   (6)
III (1200-1250) 4x   (16x)
 0 => 2x   (2)
 2 => 1x   (2)
 3 => 3x   (4)
 4a => 3x   (6)
 5 => 1x   (2)
IV (1250-1300) 12x   (40x)
 2 => 4x   (12)
 4a => 4x   (10)
 4b => 3x   (8)
 5 => 7x   (10)
V (1300-1350) 10x   (25x)
 1 => 4x   (6)
 2 => 1x   (2)
 4a => 6x   (6)
 4b => 3x   (6)
 5 => 1x   (2)
 6 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    13x   (22x)
1 Oberdt: Bair. |    8x   (10x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    4x   (16x)
3 Oberdt: Alem|    5x   (8x)
4a Westmdt: Mitfränk |    9x   (22x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    7x   (16x)
5 Östl. Mitteldt|    9x   (20x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Grafische Varianten
Variante: uolle Insg.: 13 Lem. (17 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 5x   (7x)
 0 => 5x   (7)
II (1150-1200) 2x   (2x)
 4b => 2x   (2)
III (1200-1250) 3x   (3x)
 4a => 3x   (3)
IV (1250-1300) 3x   (5x)
 4a => 3x   (5)
0 Oberdeutsch |    5x   (7x)
4a Westmdt: Mitfränk |    6x   (8x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
Variante: uol Insg.: 8 Lem. (14 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 4x   (5x)
 1 => 3x   (3)
 5 => 1x   (2)
III (1200-1250) 3x   (5x)
 2 => 1x   (2)
 3 => 2x   (3)
IV (1250-1300) 1x   (2x)
 4a => 1x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
Variante: Vol Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: volle Insg.: 6 Lem. (13 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 3x   (4x)
 3 => 3x   (4)
III (1200-1250) 2x   (3x)
 4a => 2x   (3)
IV (1250-1300) 1x   (2x)
 4b => 1x   (2)
V (1300-1350) 3x   (4x)
 2 => 1x   (2)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (4x)
4a Westmdt: Mitfränk |    3x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (3x)
Variante: uólle Insg.: 3 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 3x   (4x)
 0 => 3x   (4)
0 Oberdeutsch |    3x   (4x)
Variante: fol Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 4x   (5x)
 0 => 4x   (5)
0 Oberdeutsch |    4x   (5x)
Variante: uolle\- Insg.: 2 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 5 => 2x   (3)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (3x)
Variante: volle\- Insg.: 3 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 3x   (4x)
 4b => 3x   (4)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (4x)
Variante: vol Insg.: 12 Lem. (34 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 9x   (17x)
 2 => 4x   (5)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (3)
 5 => 6x   (8)
V (1300-1350) 8x   (15x)
 1 => 4x   (6)
 4a => 4x   (4)
 5 => 1x   (2)
 6 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (6x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    4x   (5x)
4a Westmdt: Mitfränk |    4x   (5x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    6x   (10x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Variante: voll Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: folle Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: vollin Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: uollin Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: wur Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: vollen Insg.: 4 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 3x   (6x)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (3)
 5 => 2x   (2)
V (1300-1350) 2x   (2x)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (4x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: vo\el Insg.: 1 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (6x)
 2 => 1x   (6)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (6x)
Variante: fole Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: Uol Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: wolle Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)

Präfix: ver
Insg.: 262 Lemmata (2634 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 49x   (121x)
 0 => 49x   (121)
II (1150-1200) 105x   (438x)
 1 => 54x   (143)
 2 => 22x   (64)
 3 => 39x   (87)
 4a => 19x   (30)
 4b => 27x   (60)
 5 => 33x   (53)
III (1200-1250) 120x   (586x)
 0 => 56x   (156)
 1 => 49x   (102)
 2 => 28x   (66)
 3 => 46x   (132)
 4a => 15x   (37)
 4b => 2x   (2)
 5 => 46x   (91)
IV (1250-1300) 128x   (599x)
 1 => 42x   (110)
 2 => 58x   (107)
 3 => 37x   (97)
 4a => 35x   (118)
 4b => 39x   (68)
 5 => 46x   (99)
V (1300-1350) 155x   (890x)
 1 => 46x   (173)
 2 => 62x   (177)
 3 => 38x   (91)
 4a => 56x   (114)
 4b => 41x   (97)
 5 => 43x   (86)
 6 => 54x   (152)
0 Oberdeutsch |    83x   (277x)
1 Oberdt: Bair. |    113x   (528x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    105x   (414x)
3 Oberdt: Alem|    95x   (407x)
4a Westmdt: Mitfränk |    81x   (299x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    77x   (227x)
5 Östl. Mitteldt|    108x   (329x)
6 Oberdt: Ostfränk |    54x   (152x)
Grafische Varianten
Variante: uer Insg.: 104 Lem. (536 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 23x   (57x)
 0 => 23x   (57)
II (1150-1200) 68x   (234x)
 1 => 50x   (130)
 2 => 20x   (53)
 3 => 4x   (5)
 4a => 19x   (29)
 4b => 6x   (7)
 5 => 9x   (10)
III (1200-1250) 62x   (173x)
 1 => 34x   (52)
 2 => 27x   (62)
 3 => 15x   (29)
 4a => 15x   (29)
 4b => 1x   (1)
IV (1250-1300) 26x   (62x)
 2 => 1x   (1)
 4a => 26x   (61)
V (1300-1350) 9x   (10x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (2)
 6 => 6x   (6)
0 Oberdeutsch |    23x   (57x)
1 Oberdt: Bair. |    68x   (182x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    38x   (117x)
3 Oberdt: Alem|    17x   (35x)
4a Westmdt: Mitfränk |    42x   (121x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    7x   (8x)
5 Östl. Mitteldt|    9x   (10x)
6 Oberdt: Ostfränk |    6x   (6x)
Variante: vir Insg.: 92 Lem. (250 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 26x   (33x)
 2 => 2x   (2)
 3 => 23x   (29)
 5 => 2x   (2)
III (1200-1250) 29x   (52x)
 3 => 6x   (6)
 5 => 25x   (46)
IV (1250-1300) 70x   (162x)
 3 => 22x   (38)
 4a => 6x   (15)
 4b => 38x   (65)
 5 => 18x   (44)
V (1300-1350) 3x   (3x)
 4b => 3x   (3)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    38x   (73x)
4a Westmdt: Mitfränk |    6x   (15x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    38x   (68x)
5 Östl. Mitteldt|    42x   (92x)
Variante: uir Insg.: 78 Lem. (212 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 9x   (11x)
 0 => 9x   (11)
II (1150-1200) 49x   (100x)
 2 => 2x   (2)
 3 => 8x   (10)
 4b => 24x   (48)
 5 => 27x   (39)
III (1200-1250) 42x   (93x)
 3 => 21x   (52)
 4b => 1x   (1)
 5 => 29x   (40)
IV (1250-1300) 4x   (4x)
 5 => 4x   (4)
V (1300-1350) 4x   (4x)
 4b => 4x   (4)
0 Oberdeutsch |    9x   (11x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    26x   (62x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    28x   (53x)
5 Östl. Mitteldt|    52x   (83x)
Variante: ver Insg.: 157 Lem. (816 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 3x   (3x)
 0 => 3x   (3)
II (1150-1200) 22x   (32x)
 1 => 5x   (10)
 2 => 6x   (7)
 3 => 12x   (14)
 4a => 1x   (1)
III (1200-1250) 73x   (202x)
 0 => 53x   (118)
 1 => 20x   (47)
 3 => 22x   (31)
 4a => 4x   (5)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 76x   (198x)
 1 => 33x   (66)
 2 => 46x   (70)
 3 => 14x   (18)
 4a => 11x   (30)
 4b => 2x   (2)
 5 => 9x   (12)
V (1300-1350) 105x   (381x)
 1 => 28x   (41)
 2 => 44x   (120)
 3 => 24x   (48)
 4a => 47x   (79)
 4b => 8x   (10)
 5 => 1x   (1)
 6 => 25x   (82)
0 Oberdeutsch |    55x   (121x)
1 Oberdt: Bair. |    66x   (164x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    73x   (197x)
3 Oberdt: Alem|    55x   (111x)
4a Westmdt: Mitfränk |    55x   (115x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    10x   (12x)
5 Östl. Mitteldt|    11x   (14x)
6 Oberdt: Ostfränk |    25x   (82x)
Variante: v' Insg.: 132 Lem. (563 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 10x   (22x)
 3 => 10x   (21)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 20x   (40x)
 0 => 17x   (34)
 3 => 6x   (6)
IV (1250-1300) 58x   (134x)
 1 => 14x   (40)
 2 => 20x   (26)
 3 => 15x   (38)
 5 => 22x   (30)
V (1300-1350) 107x   (367x)
 1 => 25x   (113)
 2 => 31x   (49)
 3 => 19x   (34)
 4a => 19x   (21)
 4b => 33x   (65)
 5 => 30x   (48)
 6 => 25x   (37)
0 Oberdeutsch |    17x   (34x)
1 Oberdt: Bair. |    36x   (153x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    43x   (75x)
3 Oberdt: Alem|    36x   (99x)
4a Westmdt: Mitfränk |    19x   (21x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    33x   (65x)
5 Östl. Mitteldt|    47x   (79x)
6 Oberdt: Ostfränk |    25x   (37x)
Variante: fer Insg.: 25 Lem. (42 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 19x   (32x)
 0 => 19x   (32)
II (1150-1200) 3x   (4x)
 1 => 1x   (2)
 3 => 2x   (2)
V (1300-1350) 6x   (6x)
 3 => 1x   (1)
 4b => 5x   (5)
0 Oberdeutsch |    19x   (32x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (3x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    5x   (5x)
Variante: vor Insg.: 25 Lem. (42 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 4x   (5x)
 3 => 1x   (1)
 5 => 3x   (4)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 21x   (36x)
 1 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 18x   (33)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    21x   (38x)
Variante: fe Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
Variante: u' Insg.: 14 Lem. (18 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 3 => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 4a => 2x   (2)
V (1300-1350) 11x   (14x)
 2 => 1x   (2)
 4b => 3x   (3)
 6 => 7x   (9)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    7x   (9x)
Variante: f Insg.: 1 Lem. (21 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (9x)
 0 => 1x   (9)
III (1200-1250) 1x   (6x)
 3 => 1x   (6)
IV (1250-1300) 1x   (6x)
 2 => 1x   (6)
0 Oberdeutsch |    1x   (9x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (6x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (6x)
Variante: v Insg.: 2 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (2x)
 0 => 1x   (2)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
Variante: fur Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: ue' Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: ve Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: fir Insg.: 8 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 4x   (4x)
 0 => 4x   (4)
II (1150-1200) 3x   (3x)
 3 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    4x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
Variante: vêr Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: ve' Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: wer Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: vur Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (3x)
 5 => 3x   (3)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (3x)
Variante: fvr Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (2x)
 0 => 1x   (1)
 1 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: uur Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: fu\or Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: u\oer Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: vier Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: wir Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: ue Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: fr Insg.: 1 Lem. (11 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (3x)
 2 => 1x   (3)
IV (1250-1300) 1x   (4x)
 1 => 1x   (3)
 2 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (3x)
 5 => 1x   (2)
 6 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (4x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: ur Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: vr Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: uor Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 4b => 2x   (2)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
Variante: ver-un- Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: fure Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)

Präfix: ûz_p
Insg.: 1 Lemmata (4 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (4x)
 4a => 1x   (4)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (4x)
Grafische Varianten
Variante: v\oz Insg.: 1 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (4x)
 4a => 1x   (4)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (4x)

Präfix: ur
Insg.: 5 Lemmata (30 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 4x   (9x)
 1 => 1x   (3)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4b => 1x   (4)
III (1200-1250) 1x   (2x)
 5 => 1x   (2)
IV (1250-1300) 3x   (4x)
 1 => 1x   (2)
 2 => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (15x)
 2 => 1x   (1)
 4a => 1x   (2)
 4b => 2x   (11)
 5 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (5x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (16x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (3x)
Grafische Varianten

Präfix: ûz
Insg.: 76 Lemmata (221 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (3x)
 0 => 2x   (3)
II (1150-1200) 29x   (54x)
 1 => 17x   (24)
 2 => 3x   (4)
 3 => 6x   (7)
 4a => 6x   (6)
 4b => 8x   (11)
 5 => 2x   (2)
III (1200-1250) 18x   (31x)
 0 => 5x   (8)
 1 => 6x   (6)
 2 => 3x   (4)
 3 => 3x   (5)
 4a => 1x   (1)
 5 => 6x   (7)
IV (1250-1300) 24x   (34x)
 1 => 5x   (7)
 2 => 3x   (4)
 3 => 8x   (10)
 4a => 3x   (3)
 4b => 2x   (2)
 5 => 6x   (8)
V (1300-1350) 35x   (99x)
 1 => 6x   (7)
 2 => 6x   (7)
 3 => 5x   (6)
 4a => 9x   (14)
 4b => 9x   (20)
 5 => 12x   (34)
 6 => 8x   (11)
0 Oberdeutsch |    6x   (11x)
1 Oberdt: Bair. |    31x   (44x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    12x   (19x)
3 Oberdt: Alem|    20x   (28x)
4a Westmdt: Mitfränk |    17x   (24x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    17x   (33x)
5 Östl. Mitteldt|    24x   (51x)
6 Oberdt: Ostfränk |    8x   (11x)
Grafische Varianten
Variante: uz Insg.: 43 Lem. (97 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 27x   (46x)
 1 => 17x   (23)
 2 => 1x   (1)
 3 => 5x   (6)
 4a => 4x   (4)
 4b => 8x   (11)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 8x   (12x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (3)
 4a => 1x   (1)
 5 => 5x   (6)
IV (1250-1300) 2x   (2x)
 4a => 2x   (2)
V (1300-1350) 12x   (35x)
 4b => 4x   (5)
 5 => 9x   (30)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    18x   (24x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    6x   (9x)
4a Westmdt: Mitfränk |    7x   (7x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    11x   (16x)
5 Östl. Mitteldt|    15x   (37x)
Variante: vz Insg.: 43 Lem. (69 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 4x   (4x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 8x   (10x)
 0 => 3x   (4)
 1 => 5x   (5)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 18x   (26x)
 1 => 2x   (3)
 2 => 3x   (4)
 3 => 7x   (9)
 4b => 2x   (2)
 5 => 6x   (8)
V (1300-1350) 21x   (29x)
 1 => 3x   (3)
 2 => 6x   (7)
 3 => 2x   (2)
 4a => 1x   (1)
 4b => 7x   (12)
 5 => 4x   (4)
0 Oberdeutsch |    3x   (4x)
1 Oberdt: Bair. |    9x   (12x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    9x   (12x)
3 Oberdt: Alem|    11x   (13x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    9x   (14x)
5 Östl. Mitteldt|    11x   (13x)
Variante: v$ Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
V (1300-1350) 3x   (3x)
 3 => 3x   (3)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
Variante: u\oz Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 4a => 2x   (2)
III (1200-1250) 2x   (3x)
 2 => 2x   (3)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (3x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
Variante: vs Insg.: 4 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 4x   (6x)
 3 => 1x   (1)
 4a => 4x   (5)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    4x   (5x)
Variante: v\^s Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: U\^Z Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: ûz Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 2 => 2x   (2)
V (1300-1350) 3x   (3x)
 4a => 3x   (3)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
4a Westmdt: Mitfränk |    3x   (3x)
Variante: v\^z Insg.: 3 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 3x   (4x)
 0 => 3x   (4)
0 Oberdeutsch |    3x   (4x)
Variante: auz Insg.: 8 Lem. (11 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 8x   (11x)
 1 => 1x   (1)
 6 => 7x   (10)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    7x   (10x)
Variante: vys Insg.: 2 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 2x   (4x)
 4a => 2x   (4)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (4x)
Variante: u$z Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: v$z Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: v\oz Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (2x)
 1 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: aus Insg.: 2 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 2x   (3x)
 1 => 2x   (3)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
Variante: avz Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: ovz Insg.: 2 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 1 => 2x   (3)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
Variante: v$$ Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: Vz Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)

Präfix: vol_a
Insg.: 2 Lemmata (29 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 3 => 2x   (3)
III (1200-1250) 1x   (3x)
 0 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (13x)
 2 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (8)
 5 => 1x   (3)
V (1300-1350) 1x   (10x)
 2 => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (8)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (9x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (12x)
Grafische Varianten
Variante: uolle Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: volle Insg.: 2 Lem. (11 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (2x)
 3 => 1x   (2)
III (1200-1250) 1x   (2x)
 0 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (6x)
 4b => 1x   (6)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (2x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (7x)
Variante: uollin Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: vollen Insg.: 1 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (3x)
 5 => 1x   (3)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (3x)
Variante: vol Insg.: 1 Lem. (11 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (2x)
 4b => 1x   (2)
V (1300-1350) 1x   (9x)
 2 => 1x   (1)
 5 => 1x   (8)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (8x)
Variante: vo\el Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: uol Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)

Präfix: von
Insg.: 2 Lemmata (3 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 1 => 2x   (3)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
Grafische Varianten

Präfix: vürder
Insg.: 2 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 1 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
Grafische Varianten

Präfix: vürst
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: vram
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: vor(e)_p
Insg.: 6 Lemmata (226 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
V (1300-1350) 4x   (224x)
 1 => 3x   (44)
 2 => 2x   (74)
 3 => 2x   (102)
 4b => 1x   (1)
 6 => 2x   (3)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (44x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (75x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (102x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (3x)
Grafische Varianten
Variante: vor Insg.: 2 Lem. (214 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 2x   (214x)
 1 => 2x   (43)
 2 => 2x   (74)
 3 => 2x   (94)
 4b => 1x   (1)
 6 => 1x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (43x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (74x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (94x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (2x)
Variante: Vor Insg.: 1 Lem. (7 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (7x)
 3 => 1x   (7)
3 Oberdt: Alem|    1x   (7x)
Variante: Vo Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: fvr Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: fûr Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)

Präfix: von-dannen
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: vor(e)/vür(e)
Insg.: 50 Lemmata (214 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 10x   (23x)
 0 => 10x   (23)
II (1150-1200) 17x   (40x)
 1 => 8x   (10)
 2 => 6x   (6)
 3 => 7x   (10)
 4a => 3x   (3)
 4b => 3x   (7)
 5 => 2x   (3)
III (1200-1250) 21x   (47x)
 0 => 8x   (11)
 1 => 9x   (12)
 2 => 1x   (3)
 3 => 5x   (10)
 4a => 2x   (2)
 5 => 7x   (9)
IV (1250-1300) 18x   (49x)
 1 => 5x   (8)
 2 => 7x   (7)
 3 => 5x   (16)
 4a => 1x   (1)
 4b => 4x   (5)
 5 => 5x   (12)
V (1300-1350) 21x   (55x)
 1 => 8x   (13)
 2 => 4x   (4)
 3 => 1x   (1)
 4a => 4x   (5)
 4b => 8x   (26)
 5 => 3x   (5)
 6 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    17x   (34x)
1 Oberdt: Bair. |    24x   (43x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    15x   (20x)
3 Oberdt: Alem|    14x   (37x)
4a Westmdt: Mitfränk |    8x   (11x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    12x   (38x)
5 Östl. Mitteldt|    14x   (29x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten
Variante: fure Insg.: 7 Lem. (14 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 4x   (5x)
 0 => 4x   (5)
II (1150-1200) 4x   (7x)
 1 => 4x   (5)
 3 => 1x   (2)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    4x   (5x)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (5x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: uv\`re Insg.: 2 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (5x)
 0 => 2x   (5)
0 Oberdeutsch |    2x   (5x)
Variante: uure Insg.: 3 Lem. (9 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 3x   (8x)
 0 => 3x   (8)
II (1150-1200) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    3x   (8x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: fvr Insg.: 9 Lem. (13 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (4x)
 0 => 2x   (4)
IV (1250-1300) 7x   (8x)
 1 => 2x   (3)
 2 => 4x   (4)
 4b => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (4x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    4x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: vur Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: fur Insg.: 12 Lem. (15 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
III (1200-1250) 5x   (5x)
 1 => 4x   (4)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (3x)
 2 => 2x   (2)
 3 => 1x   (1)
V (1300-1350) 4x   (4x)
 2 => 3x   (3)
 6 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (5x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    5x   (5x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (3x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: vore Insg.: 5 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 3 => 2x   (2)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 4b => 2x   (3)
V (1300-1350) 1x   (2x)
 5 => 1x   (2)
3 Oberdt: Alem|    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (3x)
Variante: vor Insg.: 15 Lem. (37 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 2x   (2x)
 3 => 2x   (2)
III (1200-1250) 3x   (4x)
 1 => 2x   (2)
 3 => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 3x   (4x)
 1 => 1x   (2)
 2 => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
V (1300-1350) 9x   (26x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
 4b => 5x   (21)
 5 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (5x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (3x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    6x   (22x)
5 Östl. Mitteldt|    4x   (4x)
Variante: vu\or Insg.: 4 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 3x   (3x)
 4a => 3x   (3)
4a Westmdt: Mitfränk |    4x   (4x)
Variante: fuer Insg.: 4 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 4x   (5x)
 1 => 4x   (5)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (5x)
Variante: vure Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: uir Insg.: 2 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 4b => 2x   (3)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (3x)
Variante: vuri Insg.: 5 Lem. (12 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 5x   (12x)
 5 => 5x   (12)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (12x)
Variante: fu\ir Insg.: 5 Lem. (13 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 4x   (12x)
 3 => 4x   (12)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    5x   (13x)
Variante: uor Insg.: 14 Lem. (26 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 7x   (9x)
 1 => 2x   (2)
 2 => 4x   (4)
 4b => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
III (1200-1250) 8x   (14x)
 1 => 4x   (4)
 2 => 1x   (3)
 3 => 2x   (3)
 5 => 3x   (4)
V (1300-1350) 3x   (3x)
 4b => 3x   (3)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (6x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    5x   (7x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (3x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    4x   (4x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (6x)
Variante: uoro Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: fore Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 2x   (2x)
 4a => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: uu\or Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: for Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (2x)
 0 => 1x   (1)
 1 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: vuor Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: uur Insg.: 2 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 4b => 1x   (2)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (2x)
Variante: uvre Insg.: 1 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (3x)
 3 => 1x   (3)
3 Oberdt: Alem|    1x   (3x)
Variante: uóre Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: uore Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: uór Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: fv\er Insg.: 3 Lem. (5 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 1 => 2x   (3)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
Variante: u\oure Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: fûr Insg.: 4 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
V (1300-1350) 3x   (7x)
 1 => 3x   (7)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (8x)
Variante: uv\or Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (2x)
 5 => 2x   (2)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: fv\^r Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: vûr Insg.: 3 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Variante: fv\ir Insg.: 1 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (3x)
 3 => 1x   (3)
3 Oberdt: Alem|    1x   (3x)
Variante: uo\vr Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (2x)
 1 => 2x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)

Präfix: manig
Insg.: 2 Lemmata (6 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
II (1150-1200) 1x   (3x)
 4b => 1x   (2)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 3 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (2x)
Grafische Varianten

Präfix: maged
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: ê
Insg.: 1 Lemmata (8 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (8x)
 1 => 1x   (8)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (8x)
Grafische Varianten

Präfix: ëben
Insg.: 5 Lemmata (13 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 1x   (3x)
 3 => 1x   (2)
 4b => 1x   (1)
III (1200-1250) 3x   (8x)
 1 => 2x   (3)
 2 => 1x   (3)
 3 => 1x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Grafische Varianten
Variante: eben Insg.: 5 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
III (1200-1250) 3x   (6x)
 1 => 2x   (3)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (2)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (2x)
Variante: ebin Insg.: 1 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (2x)
 3 => 1x   (2)
III (1200-1250) 1x   (2x)
 2 => 1x   (2)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (2x)
Variante: ebe Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)

Präfix: èin
Insg.: 5 Lemmata (11 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (3x)
 1 => 1x   (2)
 2 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (3x)
 2 => 2x   (2)
 4b => 1x   (1)
V (1300-1350) 2x   (2x)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    3x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: durch
Insg.: 21 Lemmata (37 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 6x   (7x)
 0 => 6x   (7)
II (1150-1200) 5x   (7x)
 1 => 2x   (2)
 2 => 2x   (2)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 4x   (6x)
 0 => 2x   (3)
 1 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 5x   (8x)
 1 => 2x   (2)
 4a => 4x   (6)
V (1300-1350) 6x   (9x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4b => 1x   (2)
 5 => 3x   (3)
 6 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    8x   (10x)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (6x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (2x)
4a Westmdt: Mitfränk |    5x   (8x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (5x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (2x)
Grafische Varianten
Variante: durh Insg.: 5 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 3x   (3x)
 1 => 2x   (2)
 3 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (2x)
1 Oberdt: Bair. |    3x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: durch Insg.: 15 Lem. (22 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 3x   (3x)
 0 => 3x   (3)
II (1150-1200) 3x   (3x)
 2 => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 4a => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 4x   (7x)
 1 => 1x   (1)
 4a => 4x   (6)
V (1300-1350) 6x   (7x)
 1 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 5 => 3x   (3)
 6 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    3x   (3x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    5x   (7x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (5x)
6 Oberdt: Ostfränk |    2x   (2x)
Variante: dorch Insg.: 1 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (2x)
 4b => 1x   (2)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (2x)
Variante: dûrch Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: dvrch Insg.: 3 Lem. (4 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 2x   (3x)
 0 => 2x   (3)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (3x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: d Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: thurg Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)

Präfix: drin
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: dâr-ûz
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: diè
Insg.: 2 Lemmata (11 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (3x)
 0 => 1x   (3)
II (1150-1200) 2x   (5x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (3)
 4b => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (3x)
 2 => 1x   (3)
0 Oberdeutsch |    1x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (3x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: èl
Insg.: 1 Lemmata (2 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (2x)
 5 => 1x   (2)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
Grafische Varianten

Präfix: en-gègen(e)
Insg.: 6 Lemmata (7 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
V (1300-1350) 4x   (5x)
 3 => 1x   (2)
 5 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (3x)
Grafische Varianten

Präfix: er_p
Insg.: 3 Lemmata (19 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (5x)
 0 => 1x   (4)
 3 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (12x)
 3 => 1x   (12)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    2x   (14x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Grafische Varianten
Variante: re Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: er Insg.: 2 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (4x)
 0 => 1x   (4)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: ir Insg.: 1 Lem. (12 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (12x)
 3 => 1x   (12)
3 Oberdt: Alem|    1x   (12x)

Präfix: ge
Insg.: 342 Lemmata (3389 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 90x   (240x)
 0 => 90x   (240)
II (1150-1200) 171x   (688x)
 1 => 78x   (190)
 2 => 49x   (87)
 3 => 67x   (146)
 4a => 51x   (84)
 4b => 29x   (48)
 5 => 52x   (132)
III (1200-1250) 175x   (874x)
 0 => 96x   (315)
 1 => 63x   (143)
 2 => 39x   (66)
 3 => 83x   (165)
 4a => 32x   (67)
 4b => 3x   (3)
 5 => 54x   (115)
IV (1250-1300) 150x   (694x)
 1 => 45x   (122)
 2 => 51x   (120)
 3 => 48x   (120)
 4a => 45x   (94)
 4b => 47x   (108)
 5 => 52x   (130)
V (1300-1350) 165x   (893x)
 1 => 44x   (112)
 2 => 76x   (164)
 3 => 41x   (116)
 4a => 52x   (162)
 4b => 48x   (149)
 5 => 35x   (69)
 6 => 40x   (121)
0 Oberdeutsch |    159x   (555x)
1 Oberdt: Bair. |    147x   (567x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    133x   (437x)
3 Oberdt: Alem|    147x   (547x)
4a Westmdt: Mitfränk |    114x   (407x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    94x   (308x)
5 Östl. Mitteldt|    118x   (446x)
6 Oberdt: Ostfränk |    40x   (121x)
Grafische Varianten
Variante: g Insg.: 14 Lem. (105 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 4x   (46x)
 0 => 4x   (46)
II (1150-1200) 5x   (19x)
 1 => 1x   (5)
 2 => 4x   (10)
 4b => 1x   (1)
 5 => 3x   (3)
III (1200-1250) 8x   (22x)
 0 => 1x   (1)
 1 => 5x   (8)
 2 => 2x   (2)
 3 => 2x   (2)
 5 => 3x   (9)
IV (1250-1300) 4x   (5x)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 5 => 2x   (2)
V (1300-1350) 5x   (13x)
 2 => 4x   (4)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
 6 => 1x   (4)
0 Oberdeutsch |    5x   (47x)
1 Oberdt: Bair. |    5x   (13x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    7x   (17x)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    6x   (15x)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (4x)
Variante: Ge Insg.: 34 Lem. (53 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 4x   (4x)
 0 => 4x   (4)
II (1150-1200) 7x   (7x)
 1 => 5x   (5)
 3 => 2x   (2)
III (1200-1250) 8x   (8x)
 0 => 4x   (4)
 2 => 2x   (2)
 5 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 13x   (16x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 3x   (3)
 4a => 2x   (2)
 4b => 2x   (2)
 5 => 6x   (8)
V (1300-1350) 13x   (18x)
 1 => 4x   (5)
 2 => 4x   (4)
 3 => 1x   (1)
 4b => 1x   (3)
 5 => 2x   (2)
 6 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    8x   (8x)
1 Oberdt: Bair. |    10x   (11x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    8x   (9x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (3x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (5x)
5 Östl. Mitteldt|    10x   (12x)
6 Oberdt: Ostfränk |    3x   (3x)
Variante: ge Insg.: 325 Lem. (3003 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 74x   (149x)
 0 => 74x   (149)
II (1150-1200) 166x   (641x)
 1 => 76x   (175)
 2 => 47x   (77)
 3 => 58x   (128)
 4a => 51x   (84)
 4b => 28x   (47)
 5 => 52x   (129)
III (1200-1250) 164x   (752x)
 0 => 94x   (308)
 1 => 60x   (135)
 2 => 28x   (34)
 3 => 61x   (102)
 4a => 32x   (67)
 4b => 3x   (3)
 5 => 52x   (103)
IV (1250-1300) 139x   (602x)
 1 => 45x   (121)
 2 => 47x   (103)
 3 => 48x   (119)
 4a => 44x   (91)
 4b => 46x   (106)
 5 => 35x   (62)
V (1300-1350) 162x   (859x)
 1 => 44x   (107)
 2 => 72x   (156)
 3 => 40x   (114)
 4a => 51x   (161)
 4b => 47x   (144)
 5 => 33x   (63)
 6 => 37x   (114)
0 Oberdeutsch |    143x   (457x)
1 Oberdt: Bair. |    143x   (538x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    124x   (370x)
3 Oberdt: Alem|    129x   (463x)
4a Westmdt: Mitfränk |    113x   (403x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    92x   (300x)
5 Östl. Mitteldt|    107x   (357x)
6 Oberdt: Ostfränk |    37x   (114x)
Variante: gi Insg.: 88 Lem. (201 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 22x   (30x)
 0 => 22x   (30)
II (1150-1200) 17x   (18x)
 1 => 2x   (2)
 3 => 15x   (16)
III (1200-1250) 48x   (89x)
 2 => 19x   (27)
 3 => 35x   (61)
 5 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 25x   (61x)
 2 => 7x   (13)
 5 => 20x   (48)
V (1300-1350) 3x   (3x)
 5 => 3x   (3)
0 Oberdeutsch |    22x   (30x)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    22x   (40x)
3 Oberdt: Alem|    47x   (77x)
5 Östl. Mitteldt|    22x   (52x)
Variante: ke Insg.: 9 Lem. (9 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 9x   (9x)
 0 => 9x   (9)
0 Oberdeutsch |    9x   (9x)
Variante: ga_e Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: gu Insg.: 3 Lem. (7 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 3x   (7x)
 5 => 3x   (7)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (7x)
Variante: gie Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: go Insg.: 1 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (2x)
 1 => 1x   (2)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (2x)
Variante: Gi Insg.: 1 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
IV (1250-1300) 1x   (2x)
 5 => 1x   (2)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (2x)
Variante: g%be Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: G Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
Variante: ge%e Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)

Präfix: er
Insg.: 205 Lemmata (1932 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 54x   (123x)
 0 => 54x   (123)
II (1150-1200) 92x   (465x)
 1 => 51x   (162)
 2 => 24x   (63)
 3 => 35x   (113)
 4a => 14x   (15)
 4b => 24x   (62)
 5 => 30x   (49)
III (1200-1250) 116x   (528x)
 0 => 52x   (163)
 1 => 54x   (103)
 2 => 20x   (51)
 3 => 39x   (97)
 4a => 17x   (34)
 4b => 1x   (1)
 5 => 39x   (79)
IV (1250-1300) 93x   (289x)
 1 => 32x   (70)
 2 => 31x   (53)
 3 => 27x   (45)
 4a => 16x   (24)
 4b => 28x   (50)
 5 => 31x   (47)
V (1300-1350) 106x   (527x)
 1 => 32x   (73)
 2 => 54x   (110)
 3 => 28x   (59)
 4a => 26x   (53)
 4b => 40x   (90)
 5 => 25x   (46)
 6 => 27x   (96)
0 Oberdeutsch |    92x   (286x)
1 Oberdt: Bair. |    105x   (408x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    79x   (277x)
3 Oberdt: Alem|    77x   (314x)
4a Westmdt: Mitfränk |    50x   (126x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    66x   (203x)
5 Östl. Mitteldt|    77x   (221x)
6 Oberdt: Ostfränk |    27x   (96x)
Grafische Varianten
Variante: er Insg.: 171 Lem. (1251 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 19x   (34x)
 0 => 19x   (34)
II (1150-1200) 66x   (239x)
 1 => 42x   (122)
 2 => 22x   (55)
 3 => 21x   (37)
 4a => 11x   (12)
 5 => 9x   (13)
III (1200-1250) 96x   (355x)
 0 => 52x   (159)
 1 => 54x   (103)
 2 => 10x   (20)
 3 => 26x   (41)
 4a => 17x   (32)
IV (1250-1300) 75x   (191x)
 1 => 32x   (70)
 2 => 31x   (52)
 3 => 8x   (10)
 4a => 13x   (19)
 4b => 2x   (3)
 5 => 26x   (37)
V (1300-1350) 97x   (432x)
 1 => 30x   (71)
 2 => 52x   (104)
 3 => 26x   (55)
 4a => 26x   (52)
 4b => 26x   (53)
 5 => 2x   (2)
 6 => 26x   (95)
0 Oberdeutsch |    64x   (193x)
1 Oberdt: Bair. |    98x   (366x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    73x   (231x)
3 Oberdt: Alem|    53x   (143x)
4a Westmdt: Mitfränk |    47x   (115x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    28x   (56x)
5 Östl. Mitteldt|    34x   (52x)
6 Oberdt: Ostfränk |    26x   (95x)
Variante: ir Insg.: 127 Lem. (600 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 47x   (88x)
 0 => 47x   (88)
II (1150-1200) 52x   (181x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 4x   (7)
 3 => 28x   (75)
 4a => 2x   (2)
 4b => 22x   (60)
 5 => 23x   (35)
III (1200-1250) 63x   (163x)
 0 => 1x   (1)
 2 => 19x   (30)
 3 => 26x   (52)
 4a => 2x   (2)
 4b => 1x   (1)
 5 => 38x   (77)
IV (1250-1300) 46x   (93x)
 3 => 21x   (35)
 4a => 3x   (4)
 4b => 26x   (45)
 5 => 7x   (9)
V (1300-1350) 32x   (75x)
 4b => 16x   (33)
 5 => 21x   (42)
0 Oberdeutsch |    48x   (89x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    23x   (37x)
3 Oberdt: Alem|    53x   (162x)
4a Westmdt: Mitfränk |    7x   (8x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    51x   (139x)
5 Östl. Mitteldt|    64x   (163x)
Variante: Er Insg.: 16 Lem. (28 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 5x   (11x)
 1 => 5x   (11)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 2x   (2x)
 2 => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 11x   (14x)
 1 => 2x   (2)
 2 => 4x   (5)
 3 => 3x   (4)
 4b => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    7x   (13x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    5x   (7x)
3 Oberdt: Alem|    3x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    2x   (2x)
Variante: re Insg.: 26 Lem. (41 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 21x   (33x)
 1 => 16x   (28)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (1)
 4a => 1x   (1)
 4b => 1x   (1)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 5x   (6x)
 0 => 2x   (3)
 3 => 3x   (3)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    2x   (3x)
1 Oberdt: Bair. |    16x   (28x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    4x   (4x)
4a Westmdt: Mitfränk |    2x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    1x   (1x)
Variante: der Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 6 => 1x   (1)
6 Oberdt: Ostfränk |    1x   (1x)
Variante: ur Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: Ir Insg.: 6 Lem. (6 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
III (1200-1250) 2x   (2x)
 5 => 2x   (2)
IV (1250-1300) 2x   (2x)
 4b => 2x   (2)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 5 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    2x   (2x)
5 Östl. Mitteldt|    3x   (3x)
Variante: Jr Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: ier Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4a => 1x   (1)
4a Westmdt: Mitfränk |    1x   (1x)
Variante: in Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)
Variante: e' Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)

Präfix: ent_s
Insg.: 1 Lemmata (15 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (7x)
 0 => 1x   (2)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (4)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (6x)
 2 => 1x   (1)
 4b => 1x   (5)
0 Oberdeutsch |    1x   (3x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (4x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (5x)
Grafische Varianten
Variante: in Insg.: 1 Lem. (7 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x   (1x)
 0 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (2x)
 3 => 1x   (2)
V (1300-1350) 1x   (4x)
 4b => 1x   (4)
0 Oberdeutsch |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (2x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (4x)
Variante: en Insg.: 1 Lem. (7 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
III (1200-1250) 1x   (5x)
 0 => 1x   (2)
 2 => 1x   (1)
 3 => 1x   (2)
IV (1250-1300) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
0 Oberdeutsch |    1x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (2x)
Variante: i\- Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 4b => 1x   (1)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    1x   (1x)

Präfix: enbore
Insg.: 1 Lemmata (1 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
V (1300-1350) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Grafische Varianten

Präfix: ent
Insg.: 104 Lemmata (844 Belegstellen)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 12x   (27x)
 0 => 12x   (27)
II (1150-1200) 34x   (142x)
 1 => 16x   (47)
 2 => 5x   (26)
 3 => 12x   (29)
 4a => 6x   (12)
 4b => 6x   (11)
 5 => 6x   (17)
III (1200-1250) 54x   (236x)
 0 => 17x   (63)
 1 => 19x   (50)
 2 => 6x   (21)
 3 => 17x   (36)
 4a => 9x   (29)
 4b => 2x   (5)
 5 => 18x   (32)
IV (1250-1300) 45x   (161x)
 1 => 7x   (22)
 2 => 13x   (24)
 3 => 14x   (39)
 4a => 11x   (18)
 4b => 9x   (29)
 5 => 20x   (29)
V (1300-1350) 62x   (278x)
 1 => 19x   (50)
 2 => 27x   (61)
 3 => 12x   (31)
 4a => 19x   (51)
 4b => 12x   (32)
 5 => 5x   (16)
 6 => 13x   (37)
0 Oberdeutsch |    26x   (90x)
1 Oberdt: Bair. |    40x   (169x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    36x   (132x)
3 Oberdt: Alem|    40x   (135x)
4a Westmdt: Mitfränk |    34x   (110x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    23x   (77x)
5 Östl. Mitteldt|    34x   (94x)
6 Oberdt: Ostfränk |    13x   (37x)
Grafische Varianten
Variante: En Insg.: 6 Lem. (15 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 2x   (3x)
 1 => 2x   (3)
V (1300-1350) 4x   (12x)
 1 => 2x   (7)
 2 => 2x   (4)
 3 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    4x   (10x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: em Insg.: 7 Lem. (8 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 2 => 1x   (1)
IV (1250-1300) 5x   (5x)
 3 => 5x   (5)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    1x   (1x)
3 Oberdt: Alem|    5x   (5x)
Variante: ent Insg.: 58 Lem. (212 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 14x   (24x)
 1 => 8x   (14)
 2 => 4x   (5)
 3 => 2x   (2)
 4a => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
III (1200-1250) 23x   (65x)
 0 => 8x   (14)
 1 => 8x   (13)
 2 => 1x   (4)
 3 => 4x   (7)
 4a => 8x   (27)
IV (1250-1300) 20x   (45x)
 1 => 3x   (6)
 2 => 6x   (7)
 3 => 5x   (12)
 4a => 1x   (3)
 5 => 13x   (17)
V (1300-1350) 32x   (78x)
 1 => 9x   (12)
 2 => 11x   (19)
 3 => 6x   (7)
 4a => 5x   (13)
 4b => 3x   (3)
 6 => 11x   (24)
0 Oberdeutsch |    8x   (14x)
1 Oberdt: Bair. |    19x   (45x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    17x   (35x)
3 Oberdt: Alem|    15x   (28x)
4a Westmdt: Mitfränk |    13x   (45x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    3x   (3x)
5 Östl. Mitteldt|    14x   (18x)
6 Oberdt: Ostfränk |    11x   (24x)
Variante: Ent Insg.: 2 Lem. (2 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
V (1300-1350) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    2x   (2x)
Variante: in#t Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: int Insg.: 35 Lem. (99 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 4x   (4x)
 0 => 4x   (4)
II (1150-1200) 12x   (23x)
 3 => 4x   (6)
 4b => 3x   (3)
 5 => 5x   (14)
III (1200-1250) 17x   (25x)
 3 => 3x   (4)
 5 => 14x   (21)
IV (1250-1300) 11x   (14x)
 4a => 8x   (11)
 4b => 2x   (2)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 11x   (33x)
 4a => 8x   (19)
 4b => 3x   (12)
 5 => 2x   (2)
0 Oberdeutsch |    4x   (4x)
3 Oberdt: Alem|    7x   (10x)
4a Westmdt: Mitfränk |    14x   (30x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    6x   (17x)
5 Östl. Mitteldt|    17x   (38x)
Variante: in Insg.: 29 Lem. (89 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 6x   (12x)
 0 => 6x   (12)
II (1150-1200) 7x   (18x)
 2 => 1x   (2)
 3 => 5x   (8)
 4b => 3x   (8)
III (1200-1250) 13x   (28x)
 1 => 1x   (1)
 2 => 1x   (1)
 3 => 7x   (17)
 4b => 1x   (1)
 5 => 6x   (8)
IV (1250-1300) 9x   (24x)
 4a => 2x   (3)
 4b => 6x   (20)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 7x   (7x)
 4a => 3x   (3)
 4b => 4x   (4)
0 Oberdeutsch |    6x   (12x)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    2x   (3x)
3 Oberdt: Alem|    10x   (25x)
4a Westmdt: Mitfränk |    5x   (6x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    12x   (33x)
5 Östl. Mitteldt|    7x   (9x)
Variante: en Insg.: 40 Lem. (347 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 2x   (2x)
 0 => 2x   (2)
II (1150-1200) 7x   (45x)
 1 => 6x   (24)
 2 => 2x   (18)
 3 => 1x   (1)
 5 => 1x   (2)
III (1200-1250) 18x   (109x)
 0 => 9x   (49)
 1 => 11x   (36)
 2 => 3x   (15)
 3 => 3x   (7)
 4a => 2x   (2)
IV (1250-1300) 14x   (52x)
 1 => 4x   (16)
 2 => 7x   (17)
 3 => 5x   (18)
 5 => 1x   (1)
V (1300-1350) 28x   (139x)
 1 => 8x   (29)
 2 => 15x   (37)
 3 => 4x   (19)
 4a => 8x   (15)
 4b => 4x   (13)
 5 => 4x   (13)
 6 => 4x   (13)
0 Oberdeutsch |    10x   (51x)
1 Oberdt: Bair. |    19x   (105x)
2 Oberdt: Alem-Bair-Schwab |    19x   (87x)
3 Oberdt: Alem|    10x   (45x)
4a Westmdt: Mitfränk |    9x   (17x)
4b Westmdt: Rhein-Hess|    4x   (13x)
5 Östl. Mitteldt|    5x   (16x)
6 Oberdt: Ostfränk |    4x   (13x)
Variante: ien Insg.: 1 Lem. (1 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (1x)
 1 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (1x)
Variante: ne Insg.: 2 Lem. (3 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
II (1150-1200) 1x   (2x)
 1 => 1x   (2)
III (1200-1250) 1x   (1x)
 3 => 1x   (1)
1 Oberdt: Bair. |    1x   (2x)
3 Oberdt: Alem|    1x   (1x)
Variante: ín Insg.: 7 Lem. (13 Blgst)
Zeiträume Sprachlandschaften
I (1050-1150) 1x &